Pomorski Broker Eksportowy szansą na wzrost aktywności eksportowej firmy SEACON Engineering

Nr umowy UDG-PBE.04.2020/017

Grant realizowany jest w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu: Wzrost aktywności eksportowej firmy SEACON Engineering.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych w Projekcie: 27817,63 zł.

Wysokość dofinansowania: 13908,81 zł.